Content of this page is not available in selected language (en).

Interní auditor

• podřízen starostovi města
• provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému města, přitom zjišťuje zda:
- právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti města, jím zřízených organizací a organizačních složek a městského úřadu dodržovány,
- rizika vztahující se k činnosti města, jím zřízených organizací a organizačních složek a městského úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou  přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
- zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
- dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
• zejména provádí:
- finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věcně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
- audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánů veřejné  správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
- audity výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
- na základě svých zjištění předkládá útvar  interního auditu starostovi města doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, současně tento útvar v rozsahu své působnosti zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost,
- sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a předkládá je k posouzení a schválení starostovi města,
- provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací města a u příjemců veřejných finančních prostředků poskytnutých městem,
- zpracovává roční zprávu, kde souhrnně uvádí výsledky interního auditu a veřejnosprávních kontrol.

Pracovník pro krizové řízení (tajemník bezpečnostní rady města)

• podřízen starostovi města
• zajišťuje zejména:
- připravenost města na krizové situace a na činnost k jejich řešení 
- přípravu záchranných a likvidačních prací pro případ mimořádné události
- přípravu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
- opatření a přípravy v oblasti obrany státu
- opatření dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu stanoveném statutárním orgánem 
- další výkon činností a působností daných zákony o krizovém řízení, o integrovaném záchranném systému, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o zajišťování obrany, o prevenci závažných havárií, na úseku ochrany před povodněmi a souvisejícími vyhláškami a právními předpisy   
• dále plní:
- úkoly spojené s výkonem funkce tajemníka bezpečnostní rady města
- úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele u městského úřadu

- řídí práci správce zvláštních staveb civilní ochrany v majetku města a skladníka materiálu civilní ochrany
More pages:

-

-

-

-

To the top