Content of this page is not available in selected language (en).

Působnost:
je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné a přenesené působnosti a vytváření podmínek pro zajištění jeho činnosti starostovi města 
zajišťuje výkon přenesené působnosti vykonávané městským úřadem s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou města
odpovídá za technicko-organizační zajištění činnosti orgánů města (příprava, průběh, zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města, rady města, informování veřejnosti, atd.)
navrhuje po předchozím souhlasu starosty města radě města uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 63 a násl. zákona o obcích
plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu (činí vůči nim pracovně právní úkony, uzavírá dohody o hmotné odpovědnosti, atd.)
ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu schvaluje pověření jednotlivých zaměstnanců výkonem konkrétních správních činností
rozhoduje o náhradě škody způsobené zaměstnanci města zařazenému do městského úřadu při výkonu práce a o náhradě škody způsobené zaměstnancem zařazeným do městského úřadu při výkonu práce
zodpovídá za dodržování usnesení rady města, kterým byl stanoven celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
podle zvláštních právních předpisů stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním
předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu, návrh podává po předchozím projednání se starostou města
na návrh vedoucího odboru po předchozím projednání se starostou města určuje zástupce vedoucího odboru
podle pokynů starosty zabezpečuje a přímo řídí plnění úkolů souvisejících s opatřeními k řešení krizových situací a obranou státu, z titulu své funkce je členem bezpečnostní rady města
plní u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu statutárního orgánu
předkládá starostovi města nejpozději do 10. 2. příslušného kalendářního roku souhrnný podklad za městský úřad pro výroční zprávu města o poskytování informací v předcházejícím kalendářním roce podle zákona        č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
svolává a řídí pracovní porady určeného okruhu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
vydává pracovní řád městského úřadu
vydává spisový a skartační řád městského úřadu
vydává další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města
odpovídá za plnění úkolů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a prováděcích předpisů
To the top