Content of this page is not available in selected language (en).

 

Typy náhradní rodinné péče:

 * pěstounská péče

 * pěstounská péče na přechodnou dobu

 * poručenství

 * svěření do péče jiné osoby

                   

 Pěstounská péče

 - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte  vykonávat přiměřeně práva a povinnosti rodičů

      - práva a povinnosti pěstounské péče jsou upraveny § 47 a  odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

     -   pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte (může být i zrušena rozhodnutím  soudu z důležitých důvodů nebo na žádost pěstouna)

    - s pěstouny je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče a pěstouni jsou zabezpečeni dávkami pěstounské péče

        

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské rodiny na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochrany dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu
 • pěstounská péče může trvat nejdéle jeden rok
 • s pěstounem je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče
 • nahrazuje ústavní výchovu

       

Dávky pěstounské péče

 • zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje dávky pěstounské péče, na které má nárok pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstouna na přechodnou dobu
 • vyplácí je úřad práce
 • typy dávek:

         * příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

         * odměna pěstouna 

         * příspěvek při převzetí dítěte (jednorázová dávka)

         * příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (jednorázová dávka)

         * příspěvek při ukončení pěstounské péče (jednorázová dávka)


       Dohoda o výkonu pěstounské péče

 účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Těmto osobám je poskytováno poradenství a pomoc při řešení problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

 

Poručenství

 • soudem ustanovený poručník o dítě pečuje osobně a naplňuje všechny složky rodičovské zodpovědnosti
 • jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobou, nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravidelnému dozoru

      

       Svěření dítěte do péče jiné osoby

 • soud může svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, kterého zákon nazývá "pečující osoba"

 • k rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby dochází tehdy, jestliže o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník

 • svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči a ani péči, která musí předcházet osvojení

 • při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby soud upřednostní osobu příbuznou nebo dítěti blízkou před jinou osobou, ledaže by to nebylo v souladu se zájmy dítěte

 • práva a povinnosti vymezí soud v rozhodnutí o svěření dítěte do péče (jinak platí přeměřeně ustanovení o pěstounství)
 • vyživovací povinnost zůstává rodičům a soud jim uloží povinnost platit výživné k rukám pečující osoby

     

 

Eva Kutinová

 - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči 

tel: 315 739 930  

e-mail: eva.kutinova@mestokralupy.cz 


Obvod: Celá spádová oblast obce s rozšířenou působností: Kralupy nad Vltavou, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves (Hleďsebe, Lešany, Podhořany), Nová Ves (Miřejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek), Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice (Červená Lhota, Kopeč, Netřeba), Veltrusy, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Všestudy (Dušníky), Zlončice, Zlosyň

To the top